طراحی و زیر ساخت شبکه و امنیت

طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه و امنیت سرورهای مرکز داده بر مبنای چارچوب های استاندارد و توصیه شده، مشاوره در چگونگی انتخاب تجهیزات ، محاسبه حجم سرویس قابل ارائه و عیب یابی بلاک های تشکیل دهنده مراکز دادها ، از مجموعه فعالیت هایی است که در این بسته خدماتی پیش بینی شده است.


طراحی و نصب پیاده سازی سرویس های مجازی سازی

پیاده سازی سرویس های مبتنی بر تکنولوژی مجازی سازی،نصب و راه انـدازی ESXI و عیب یـابی و بهینه سازی بـلاک سـرورفـارم با استفاده از تکنولوژی نـوین و مبتنی بر VMWARE ، از مجموعه فعالیت هایی است که در این بسته خدماتی پیش بینی شده است.


طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های ذخیره سازی

طراحی و پیاده سازی ، عیب یابی و بهینه سازی زیر ساخت شبکه ذخیره سازها ،پیاده سازی تکنولوژی های نوین و ارائه راهکارهای جامع جهت یکسان سازی پایگاه دادها ی سایت مرکزی و سایت های پشتیبان بر مبنای پروتکل های شبکه ذخیره سازها از مجموعه فعالیت هایی است که در این سبد خدماتی فراهم شده است.


مدیریت و مانیتورینگ

ارائه راهکارهای جامع به منظور امکان مدیریت و مانیتورینگ بر مراکز دادها و شبکه های محلی و شبکه های تلفنی مبتنی بر IP