امروزه اعطا یا سلب مجوز دسترسی به اشخاص یکی از عوامل تاثیرگذار در حوزه مدیریت در یک محدوده یا یک طبقه خاص و یا حتی تعدادی از ساختمان های وابسته می باشد. بر اساس مطالب ذکر شده سیستم کنترل تردد سیستمی است که وظیفه مدیریت و کنترل تردد انسانی و یا خودرو را در یک منطقه بر عهده دارد.

این سیستم ها با استفاده از مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار هوشمند دو عملکرد زیر را انجام میدهند:

نخست :گروه بندی افراد و تعریف محدودیت تردد برای گروه ها در بازه های زمانی از پیش تعیین شده

دومین: مانیتورینگ تردد های انجام شده و ثبت آن ها پس از انجام تردد و نیز اعلام خطر در صورت وجود شرایطی که برای سیستم مجاز نمی باشد

سیستم های کنترل تردد از ریدرها که بصورت خود ایستا و یا شبکه پذیر  هستند ، تشکیل شده است و برای استفاده از ریدرها از کارت یا پسورد یا اثر انگشت استفاده می شود.