زیر ساخت شبکه های محلی

ارائه راهکارهای جامع به منظور راه اندازی شبکه های محلی در محدوده های SMALL BUSINESS  و ENTERPRISE وطراحی و مشاوره در انتخاب تجهیزات و سرویس های مورد نیاز.


پیاده سازی سرویس INTERNET LOAD BALANCING

ارائه راهکارهایی به منظور افزایش سطح دسترس پذیری کاربـران اینترنتی شبکه های محلی ، طـراحی و راه اندازی سرویس INTERNET LOAD SHARING  برای سازمان هایی که بیش از یک درگاه اتصال به اینترنت را دارا می باشند و ارائه راهکار های کنترل ترافیک کاربران بر اساس زمان ، حجم مصرف و پهنای باند از مجموعه فعالیت هایی است که در این سبد خدماتی فراهم شده است.


طراحی و پیاده سازی بلاک اینترنت

طراحی و پیاده سازی و عیب یابی لبه اینترنت شبکه های محلی ENTERPRISE ،طراحی و پیاده سازی پروتکل مسیریابی BGP و ارائه راهکار هایی به منظور INTERNET LOAD SHARING


نصب و راه اندازی سرویس های کار بردی شبکه

مشاوره در زمینه ی سرویس های مورد نیاز سازمان ها ،نصب و راه اندازی سرویس های نظیر : DNS ,DHCP , DIRCTORY ,MAIL,FAX,PATCH MANAGEMENT


طراحی و پیاده سازی راهکارهای کنترل ترافیک کاربران

ارائه راهکارهای جامع جهت کنترل ترافیک کاربران بر اساس زمان و حجم و پهنای باند و مشاوره در زمینه انتخاب تجهیز UTM  و نصب و راه اندازی قابلیت های UTM   از قبیل: ANTI SPAM , ANTI VIRUS , APPLICATION FILTRRING ,IPS ,IDP