امروزه باپیشرفت تکنولـوژی و سیستم های نـوین ارتباطی و ازسوی دیگرنیازبه اطـلاع رسانی و هـماهنگی برای مدیریت بهتر و باگسترش مـراکز صـنعتی ،ادارات،کارخانجات،بیـمارستانها،سیستمهای صـوتی و پیجینگ جای خود را در ارتباطـات امروزی بخوبی پیدا کرده اند و لزوم استفاده از این سیستم ها هر روز بیشتر می شودبدین منظور بسته های متنوعی در حـوزه  راهـکار ها و طـراحی و پیاده سازی برای شما عزیزان فراهم شده است.