گروه مشاوره و نظارت شرکت مهندسی نور ایمن ماهان، به مشتریان خود کمک می‌کند تا با مطالعه محیط پیرامون خود، فرصت ها و نقاط بهبود خود را شناسایی و تحلیل نمایید. این موضع بر اساس پیشنهاد روش‌ها و رویه‌های کاربردی مشخص به کارفرما توسط متخصصان حوزه مورد نظر است و پس از آن در صورت تمایل کارفرما، همراهی در پیاده‌سازی آن صورت خواهد گرفت.

به طور خلاصه مشاوره در زمینه های مدیریت، مهندسی و ارایه طرح مانند طراحی و انجام مطالعات ویژه، ارائه رهنمود، طراحی و برنامه‌ریزی و مساعـدت حـرفه‌ای و فنی برای پیاده‌سازی تصمیمات،‌ بازنگری و پیشنهاد بهبود خطی‌مشی ها، فرآیندها، سیستم‌ها و ارتباطـات سـازمانی، معرفی ایده‌ها، مفاهیم و روش‌های جدید مدیریتی با استفاده از متدولوژی‌های روز و استاندارد در كليه سطوح مديريت جزء فعالیت های اصلی این گروه محسوب می گردد از سویی دیگر نياز روز افزون به استفاده از IT در زمينه‌های مختلف باعث گردید تا با بهره گيری از دانش عملياتی شده پـژوهش‌ها و با استفاده از جديدترين فناوری‌های موجود در راستای تحقق بخشيدن به اهداف خود، خدمات مشاوره ونظارت بر اجرای صحيح پروژه‌های نرم‌افزاری نیز توسط این گروه ارایه گردد.